Regulamin wolontariatu

Wolontariat na RYUCON 2023,

Regulamin Wolontariatu w trakcie Festiwalu kultury i popkultury dalekiego wschodu RYUCON 2023 jest uregulowany przez Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

§1. Wolontariat
1. Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną formą zaangażowania w RYUCON 2023, polegającą na nieodpłatnej pracy na rzecz wydarzenia.
2. Wydawaniem zadań i zarządzaniem wolontariuszami zajmują się wydzieleni do tego organizatorzy
3. Warunkiem pracy wolontariusza jest podpisanie umowy wolontariackiej, sporządzonej w dwóch kopiach najpóźniej w dniu pierwszego dyżuru wolontariusza w trakcie wydarzenia.
4. Wolontariuszem może zostać osoba, która ukończyła 16 lat lub ukończy najpóźniej w dniu rozpoczęcia RYUCON 2023, tj. 15.07.2023
5. Niepełnoletni wolontariusz musi dostarczyć Organizatorom zgodę opiekuna prawnego na udział w wolontariacie najpóźniej w terminie rozpoczęcia wydarzenia. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej festiwalu https://ryucon.pl/.
6. Warunkiem przyjęcia na wolontariusza jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie http://ryucon.pl/.
7. Rekrutacja trwa od 09.06.2023 r. do 24.06.2023 r.
8. Organizatorzy nie rozpatrują zgłoszeń nadesłanych po terminie zamknięcia rekrutacji.
9. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane drogą e-mailową między 25.06.2023 r. a 01.07.2023 r.
10. E-mail zawiera informację o zaakceptowaniu zgłoszenia, umieszczeniu na liście rezerwowej lub odrzuceniu zgłoszenia. Dalsze informacje pomocnicze przesłane będą w późniejszym terminie.
11. Potwierdzenie udziału za pomocą wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej z Organizatorami jest obowiązkowe. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie z wolontariatu.
12. Jeśli osoba z listy rezerwowej zostanie przyjęta do wolontariatu, Organizatorzy skontaktują się za pomocą e-maila i rozmowy telefonicznej, aby potwierdzić zainteresowanie współpracą.

§2. Obowiązki wolontariusza:
1. Wolontariusz zobowiązuje się do przepracowania co najmniej 12 godzin, zgodnie z grafikiem, oraz do stawienia się we wskazanym miejscu i czasie, aby wykonać przypisane zadania zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem z Organizatorem lub Koordynatorem.
2. Wolontariusz powinien dbać o siebie i innych uczestników imprezy. Pamiętać o swoim zdrowiu, higienie, odżywianiu i nawadnianiu.
3. Wolontariusz, który pojawi się na dyżurze pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, zostanie usunięty z terenu imprezy wraz z pozbawieniem funkcji wolontariusza.
4. Poza godzinami dyżurów wolontariusz w koszulce wolontariackiej może być poproszony o wykonanie dodatkowego zadania zgodnie z decyzją Organizatorów
5. Wolontariusz jest zobowiązany znać i przestrzegać regulaminu konwentu RYUCON 2023.
6. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych, niebezpiecznych lub niezgodnych z ogólnymi zasadami i/lub prawem sytuacji, należy poinformować Organizatora lub Koordynatora.
7. Podczas trwania imprezy, wolontariusz jest zobowiązany do noszenia opaski zapewnionej przez organizatora w widocznym miejscu dla uczestników imprezy, oraz koszulkę w celu zakomunikowania pełnionej funkcji.
8. Obowiązkowym jest bycie obecnym na każdym zebraniu, chyba że w jego trakcie odbywa dyżur funkcji stacjonarnych, albo z innych powodów za zgodą Koordynatora/Organizatora.
9. Wszelkie zmiany w grafiku muszą być ustalone najpierw z Koordynatorem/Organizatorem.
10. Wolontariusz musi poinformować Koordynatora/Organizatora w przypadku jego kontuzji lub pogorszenia jego stanu zdrowia, a także w razie zaistnienia problemów technicznych na terenie obiektu.

§3 Prawa i przywileje wolontariusza:
1. Opłata akredytacyjna dla wolontariusza wynosi 0 zł.
2. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom strój służbowy (koszulkę o wybranym rozmiarze) oraz dwa posiłki w trakcie wydarzenia.
3. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom bezpłatne zakwaterowanie w trakcie imprezy (od piątku do niedzieli) w formie wspólnej sali i dostępu do toalet i pryszniców. Wolontariusze muszą samodzielnie zadbać o śpiwory, karimaty lub inne podobne wyposażenie.

§4. Pozostałe postanowienia:
1. Głównym kanałem komunikacji przed wydarzeniem między Organizatorami a wolontariuszami jest e-mail.
2. Wolontariuszowi zabrania się zdejmowania opaski akredytacyjnej w czasie trwania Festiwalu.
3. Regulamin RYUCON 2023 jest nadrzędny w stosunku do regulaminu wolontariatu i obowiązuje również wolontariuszy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania wolontariuszy.
5. Wszelkie pytania należy kierować pod adres mailowy helper@funcube.pl.