Regulamin konwentu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin tyczy się Festiwalu kultury i popkultury dalekiego wschodu RYUCON 2024, odbywającego się w dniach 5 – 7 lipca 2024 r. w TAURON Arena Kraków – zwanego dalej festiwalem. Regulamin zostaje określony pomiędzy: RYUCON SP. Z O. O. – wpisanym do KRS pod numerem NIP 6751761464, będącym organizatorem festiwalu, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, a uczestnikiem festiwalu, określonym w punkcie 2 §1.
 2. Uczestnikiem festiwalu jest każda osoba, która:
  • nabyła bilet wstępu na festiwal na warunkach określonych w §2
  • jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
  • jest “Helperem” – na warunkach określonych w §4
  • jest osobą zaproszoną przez RYUCON SP. Z O. O.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

§2. Uczestnictwo w festiwalu

 1. Na terenie festiwalu może przebywać każda osoba, która jest uczestnikiem festiwalu określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.
 2. Bilet wstępu na festiwal będzie można nabyć w późniejszym okresie.
 3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.
 4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a) oraz 2b) §2 należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.
 5. Przedsprzedaż biletów trwa od *** do ***. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do wstrzymania bądź przedłużenia przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana, bądź do dnia 4 lipca 2024 r. nie zostanie wyprzedana ilość biletów przeznaczonych do przedsprzedaży.
 6. Bilet na festiwal nie jest imienny. Można go odsprzedać, lub przekazać osobie trzeciej.
 7. Bilety zakupione na festiwal nie podlegają zwrotowi.
 8. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w festiwalu. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce festiwalu, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody będzie można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.
 9. Każdy Uczestnik festiwalu otrzymuje od RYUCON SP. Z O. O. opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania festiwalu.
 10. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski na rękę osobom trzecim.
 11. Osoby bez opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu festiwalu.
 12. Zgubienie opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie, ale nie wyższej niż cena biletu sprzedawanego na miejscu.
 13. Biorąc udział w festiwalu uczestnik zgadza się na publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych.

§3. Wystawcy

 1. Wystawcą staje się każda osoba, która nabędzie bilet wystawowy.
 2. Warunki nabycia biletu wystawowego są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na stronie internetowej.

§4. Helperzy

 1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu oraz zostanie zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez RYUCON SP. Z O. O.
 2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu nieodpłatnie.
 3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.
 4. Podczas trwania konwentu RYUCON SP. Z O. O. zapewnia Helperom:
  • miejsce do spania,
  • posiłki oraz napoje,
  • koszulkę Helpera,
  • zwrot kosztów biletu na festiwal
 5. Helper zobowiązuje się do noszenia koszulki Helpera przez cały czas trwania festiwalu.
 6. Szczegóły funkcji Helpera reguluje Regulamin Helperów, który zostanie opublikowany na stronie https://ryucon.pl.

§5. Prawa i obowiązki Uczestnika festiwalu

 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu na jego terenie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, Uczestnicy festiwalu są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.
 3. Uczestnicy festiwalu są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.
 4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
  1. środków odurzających oraz narkotyków,
  2. wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LAPRów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
  3. łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  5. środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.
 5. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu napojów alkoholowych. Napoje alkoholowe mogą być zakupione i spożywane przez osoby pełnoletnie w specjalnie wyznaczonych strefach.
 6. Uczestnicy festiwalu mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu.
 7. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.
 8. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 9. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

§6. Prawa i obowiązki RYUCON SP. Z O. O.

 1. RYUCON SP. Z O. O. zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom festiwalu atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie https://ryucon.pl na siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.
 2. RYUCON SP. Z O. O. zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.
 3. RYUCON SP. Z O. O. nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od RYUCON SP. Z O. O., w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.
 4. RYUCON SP. Z O. O. zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania festiwalu.
 5. RYUCON SP. Z O. O. nie zapewnia Uczestnikom festiwalu ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.
 6. RYUCON SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 7. RYUCON SP. Z O. O. nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 8. RYUCON SP. Z O. O. ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca festiwalu, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością RYUCON SP. Z O. O. obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację festiwalu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 9. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na festiwal bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.
 10. Pracownicy Ochrony, za zgodą RYUCON SP. Z O. O., mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.
 11. RYUCON SP. Z O. O. ma prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

§7. Postanowienia końcowe

 1. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem https://ryucon.pl.
 2. Zakupienie biletu przez Uczestnika festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje RYUCON SP. Z O. O., kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.