Regulamin konwentu

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin tyczy się Targów: Festiwal kultury i popkultury dalekiego wschodu RYUCON 2024, odbywającego się w dniach 5 – 7 lipca 2024 r. w TAURON Arena Kraków – zwanego dalej targami. Regulamin zostaje określony pomiędzy: RYUCON SP. Z O. O. – wpisanym do KRS pod numerem NIP 6751761464, będącym organizatorem targów, odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, a uczestnikiem targów, określonym w punkcie 2 §1.
 2. Uczestnikiem targów jest każda osoba, która:
  • nabyła bilet wstępu na targi na warunkach określonych w §2
  • jest Wystawcą – na warunkach określonych w §3
  • jest “Helperem” – na warunkach określonych w §4
  • jest osobą zaproszoną przez RYUCON SP. Z O. O.
 3. Każda osoba przebywająca na terenie targów, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Ryucon jest imprezą o charakterze targowym.

§2. Uczestnictwo w targach

 1. Na terenie targów, może przebywać każda osoba, która jest uczestnikiem targów, określonym w punkcie 2 §1, a także organizatorzy oraz służby czuwające nad bezpieczeństwem.
 2. Bilet wstępu na targi, będzie można nabyć od 30 Maja 2024. Sprzedaż biletów odbywa się w II turach poprzez system Nagato https://nagatosystem.pl/ :
  a) I tura trwa od 30 Maja 2024 do 30 Czerwca 2024. Koszt biletu wynosi:
  • 119 zł  w przypadku biletu obowiązującego przez 3 dni trwania targów, od 5 Lipca 2024 do 7 Lipca 2024.
  • 89 zł w przypadku biletu jednodniowego ważnego w sobotę 6 Lipca 2024.
  • 59 zł w przypadku biletu jednodniowego ważnego w piątek 5 Lipca lub w niedzielę 7 Lipca.
  • 279 zł w przypadku biletu VIP Scarlet obowiązującego przez 3 dni trwania targów, od 5 Lipca 2024 do 7 Lipca 2024.
  • 199 zł w przypadku biletu VIP Violet obowiązującego przez 3 dni trwania targów, od 5 Lipca 2024 do 7 Lipca 2024.

  b) II tura trwa od 1 Lipca 2024 do 7 Lipca 2024. Koszt biletu wynosi:

  • 139 zł  w przypadku biletu obowiązującego przez 3 dni trwania targów, od 5 Lipca 2024 do 7 Lipca 2024.
  • 99 zł w przypadku biletu jednodniowego ważnego w sobotę 6 Lipca 2024.
  • 69 zł w przypadku biletu jednodniowego ważnego w piątek 5 Lipca lub w niedzielę 7 Lipca.
 3. Ilość biletów każdego rodzaju jest ograniczona.
 4. Należność za bilet określoną w punkcie 2a) oraz 2b) §2 należy wpłacić na konto bankowe, którego numer podany jest w systemie rezerwacji, w terminie do siedmiu dni od daty dokonania rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich.
 5. Przedsprzedaż biletów trwa od 29 Maja 2024 do 30 Czerwca 2024. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do wstrzymania bądź przedłużenia przedsprzedaży, w szczególności, gdy konwent zostanie odwołany lub cała pula biletów zostanie wyprzedana, bądź do dnia 4 lipca 2024 r. nie zostanie wyprzedana ilość biletów przeznaczonych do przedsprzedaży.
 6. Bilet na targi nie jest imienny. Można go odsprzedać, lub przekazać osobie trzeciej.
 7. Bilety zakupione na targi nie podlegają zwrotowi.
 8. Osoby niepełnoletnie zobligowane są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w targach. Dokument ten powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby niepełnoletniej oraz rodzica lub opiekuna prawnego, data i miejsce targów, telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody będzie można znaleźć na stronie internetowej targów.
 9. Każdy Uczestnik targów, otrzymuje od RYUCON SP. Z O. O. opaskę na rękę, które ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania targów.
 10. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski na rękę osobom trzecim.
 11. Osoby bez opaski na ręce, z widocznymi śladami próby odklejenia opaski lub z przeklejoną opaską na ręce będą usuwane z terenu targów.
 12. Zgubienie opaski na rękę należy jak najszybciej zgłosić na akredytacji konwentu. Istnieje możliwość zakupienia nowego identyfikatora i/lub opaski, w cenie określanej indywidualnie, ale nie wyższej niż cena biletu sprzedawanego na miejscu.
 13. Biorąc udział w targach uczestnik zgadza się na publikowanie wizerunku w mediach społecznościowych.
 14. Uczestnictwo w każdej atrakcji może posiadać limit miejsc.
 15. Podczas konwentu zostanie uruchomiony Telefon Zaufania, na który każdy uczestnik w kryzysie będzie mógł zadzwonić. Numer telefonu zostanie umieszczony na plakatach na terenie imprezy, będzie można go także znaleźć przy każdym stanowisku akredytacyjnym.

§3. Wystawcy

 1. Wystawcą staje się każda osoba, która nabędzie bilet wystawowy.
 2. Warunki nabycia biletu wystawowego są szczegółowo określone w Regulaminie Wystawców dostępnym na stronie internetowej.

§4. Helperzy

 1. Helperem jest każda osoba, która wyrazi chęć pomocy przy tworzeniu konwentu oraz zostanie zaakceptowana przez Koordynatora Helperów wyznaczonego przez RYUCON SP. Z O. O.
 2. Helper pomaga przy tworzeniu konwentu nieodpłatnie.
 3. Helper zobowiązany jest do wypełniania zaleceń Koordynatora Helperów.
 4. Podczas trwania konwentu RYUCON SP. Z O. O. zapewnia Helperom:
  • miejsce do spania,
  • posiłki oraz napoje,
  • koszulkę Helpera,
  • zwrot kosztów biletu na targi
 5. Helper zobowiązuje się do noszenia koszulki Helpera przez cały czas trwania targów.
 6. Szczegóły funkcji Helpera reguluje Regulamin Helperów, który zostanie opublikowany na stronie https://ryucon.pl.

§5. Prawa i obowiązki Uczestnika targów

 1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania targów na ich terenie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania targów na ich terenie, Uczestnicy targów są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów lub ochrony.
 3. Uczestnicy targów  są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów, helperów i pracowników Ochrony.
 4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie targów zabrania się wnoszenia na teren targów i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:
  1. środków odurzających oraz narkotyków,
  2. wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną (punkt ten nie dotyczy pokazów, LAPRów oraz konkursu Cosplay. Jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia go Organizatorowi),
  3. łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
  4. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
  5. środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe.
 5. Wszystkim osobom przebywającym na terenie targów zabrania się wnoszenia na teren targów napojów alkoholowych. Napoje alkoholowe mogą być zakupione i spożywane przez osoby pełnoletnie w specjalnie wyznaczonych strefach.
 6. Uczestnicy targów mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie targów.
 7. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada ich sprawca.
 8. Na terenie targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza specjalnie wyznaczonymi do tego celu miejscami.
 9. Na terenie targów, nie wolno spożywać środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

§6. Prawa i obowiązki RYUCON SP. Z O. O.

 1. RYUCON SP. Z O. O. zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom targów atrakcji, określonych w programie imprezy, dostępnym na stronie https://ryucon.pl na siedem dni przed rozpoczęciem konwentu.
 2. RYUCON SP. Z O. O. zobowiązuje się do aktualizowania programu atrakcji na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.
 3. RYUCON SP. Z O. O. nie przyjmuje odpowiedzialności za części atrakcji, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od RYUCON SP. Z O. O., w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie prelegenta, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego należącym.
 4. RYUCON SP. Z O. O. zapewnia Uczestnikom konwentu ochronę oraz Punkt Pierwszej Pomocy podczas trwania targów.
 5. RYUCON SP. Z O. O. nie zapewnia Uczestnikom targów ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.
 6. RYUCON SP. Z O. O. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
 7. RYUCON SP. Z O. O. nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
 8. RYUCON SP. Z O. O. ma prawo odwołania konwentu, zmiany daty i/lub miejsca targów, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością RYUCON SP. Z O. O. obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację targów. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
 9. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu i wstępu na targi, bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości konwentu.
 10. Pracownicy Ochrony, za zgodą RYUCON SP. Z O. O., mają prawo rewidować rzeczy Uczestników konwentu w celu zapobieżenia lub wykrycia naruszeń regulaminu.
 11. RYUCON SP. Z O. O. ma prawo usunąć z terenu targów osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

§7. Postanowienia końcowe

 1. RYUCON SP. Z O. O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu pod adresem https://ryucon.pl.
 2. Zakupienie biletu przez Uczestnika targów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje RYUCON SP. Z O. O., kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
 4. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Uczestnika z jego przestrzegania.