Regulamin wystawców

REGULAMIN WYSTAWCÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami i Zgłoszeniem określa zasady zgłaszania udziału jako oraz tryb zawarcia i warunki umowy najmu powierzchni wystawienniczej w strefie targowej towarzyszącej konwentowi realizowanemu przez Ryucon Sp. z o. o. 
 2. Organizatorem Wydarzenia jest RYUCON Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Biskupa Piotra Tomickiego 24/84, 31-982 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954195  (dalej: “Organizator”).
 3. Wystawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych i sanitarnych obowiązujących w obiekcie, w którym organizowane jest Wydarzenie.
 4. Wystawca zobowiązany jest do zapoznania osób i podmiotów mu podległych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na jego zlecenie z obowiązującymi na terenie Wydarzenia regulacjami, w szczególności z niniejszym Regulaminem Wystawców oraz zapewnienia ich przestrzegania. 
 5. Każda osoba uczestnicząca w Wydarzeniu jako Wystawca zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem Wystawców oraz jego załącznikami. Dokonanie wpłaty na rachunek Organizatora zgodnie z treścią przesłanego pocztą elektroniczną Potwierdzenia przyjęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i skutkuje zawarciem umowy najmu na warunkach wynikających z  Regulaminu Wystawców, Załączników oraz Formularza zgłoszeniowego.
 6. Dane kontaktowe: wystawcy@funcube.pl.

§ 2 Definicje

 1. Wydarzenie – konwent organizowany przez RYUCON Sp. z o.o.
 2. Regulamin Wystawców – niniejszy regulamin uwzględniający przepisy normujące współpracę między Organizatorem a Zgłaszającymi i Wystawcami.
 3. Umowa – porozumienie dotyczące najmu powierzchni wystawienniczej zawarte pomiędzy Organizatorem a Wystawcą na czas Wydarzenia w celu jego właściwego zorganizowania. Umowa określa prawa i obowiązki Wystawcy oraz Organizatora i jest zawierana w trybie niniejszego Regulaminu Wystawców za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Dokonanie wpłaty określonej w Potwierdzeniu przyjęcia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 4. Na umowę składają się:
   • Formularz zgłoszeniowy – elektroniczny formularz zawierający niezbędne dane Zgłaszającego będący podstawą rejestracji Zgłaszającego oraz dokonania jego ostatecznego zatwierdzenia przez Organizatora i zawarcia z nim Umowy w następstwie dokonania wpłaty określonej w potwierdzeniu przyjęcia.
   •  Potwierdzenie przyjęcia – informacja przesłana przez Organizatora do Zgłaszającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail określony w Formularzu zawierająca potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia jednoznaczne ze zgodą Organizatora na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w Formularzu i niniejszym regulaminie. Potwierdzenie wskazuje termin i wysokość wpłaty, jaką musi uiścić Zgłaszający, aby umowa została zawarta z datą dokonania wpłaty.
   • Akceptacja – obowiązkowa odpowiedź Zgłaszającego uwierzytelniająca Potwierdzenie przyjęcia, której termin wskazany jest w Załączniku nr 1.
   • Dowód wpłaty – potwierdzenie przelewu kwoty określonej w przesłanej przez Organizatora fakturze pro forma załączonej do Potwierdzenia przyjęcia we wskazanym terminie.
 5. Teren Targowy – strefa targowa oraz teren jej towarzyszący (parkingi, drogi, pozostałe części budynku) immanentnie związane z Wydarzeniem.
 6. Moduł – wydzielona pusta przestrzeń wystawiennicza wynajęta przez Wystawcę od Organizatora.
 7. Stoisko – przestrzeń wystawiennicza wraz ze wszystkimi dodatkowymi elementami (blaty, krzesła, przedłużacze itp.) wynajętymi przez Wystawcę od Organizatora.
 8. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna, która w wyznaczonym terminie, przesyłając Formularz, deklaruje chęć udziału w Wydarzeniu jako Wystawca. 
 9. Wystawca – Zgłaszający, który po otrzymaniu od Organizatora Potwierdzenia przyjęcia dokonał określonej w Potwierdzeniu wpłaty na rachunek Organizatora, lub inna osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Organizatorem umowę o współpracy obejmującą wystawienie stoiska na Wydarzeniu.
 10. Opaska – indywidualny bilet, którego wzór ustala Organizator, umieszczony przez obsługę na czas trwania Wydarzenia w miejscu umożliwiającym jego kontrolę, takich jak nadgarstkek lub kostka Wystawcy, wydawany podczas akredytacji. 
 11. Odbiór Stoiska – fizyczne zgłoszenie się przedstawicieli Wystawcy do akredytacji i odbiór pakietu wystawcy (w szczególności Opasek oraz protokołów zdawczo-odbiorczych). 
 12. Produkty – przedmioty stanowiące lub przedstawiające produkty, towary lub usługi oferowane bądź prezentowane przez Wystawcę podczas Wydarzenia.

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług 

 1. Organizator umożliwia Wystawcy najem powierzchni wystawienniczej na czas  trwania Wydarzenia określony w Załączniku nr 1 oraz świadczy dodatkowe usługi w zakresie określonym w Umowie. 
 2. Za pośrednictwem Formularza prowadzona jest rejestracja Zgłaszających, w wyniku której zawierana jest Umowa. 
 3. Umowa zawierana jest między Organizatorem a Wystawcą. 
 4. Warunkiem udziału i zawarcia umowy na czas Wydarzenia jako Wystawca jest przesłanie Formularza i dokonanie opłaty za najem  Stoiska. Data wykonania przelewu jest datą zawarcia Umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu Wystawców, Załączników oraz Formularza zgłoszeniowego. 
 5. Warunkami zawarcia umowy w opisany sposób są: terminowa Akceptacja Potwierdzenia przyjęcia; zgodność wpłaty z treścią faktury pro forma; zgodność danych identyfikujących tytuł wpłaty z danymi wskazanymi w Załączniku nr 1
 6. Dokonanie wpłaty przed uzyskaniem Potwierdzenia przyjęcia lub niezgodnie z jego warunkami nie skutkuje zawarciem Umowy i nie tworzy po stronie Organizatora żadnych zobowiązań z wyjątkiem obowiązku zwrotu takiej wpłaty w rozumieniu przepisów Art. 405 Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i zwrocie nienależnego świadczenia.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkami uczestnictwa w Wydarzeniu jako Wystawca jest:
  1.  zarejestrowanie się poprzez kompletnie wypełniony i przesłany Formularz dostępny na stronie https://ryucon.pl/. Przesłanie Formularza stanowi potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego i innych regulaminów  obowiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia i akceptację ich postanowień;
  2. przesłanie Akceptacji w odpowiedzi na Potwierdzenie przyjęcia w terminie wskazanym w Załączniku nr 1;
  3. opłacenie pełnej opłaty za Stoisko w terminie wskazanym w fakturze pro forma przesłanej przez Organizatora jako załącznik Potwierdzenia przyjęcia skutkujące zawarciem Umowy na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu Wystawców.

  Wskazane wpłaty należy uiszczać na rachunek Organizatora wskazany w Załączniku nr 1.

 2. Przesłanie Formularza oznacza złożenie oferty uczestnictwa jako Wystawca. Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Wystawców należy dokonywać w terminach wskazanych w Załączniku nr 1.
 3. Informacje dotyczące zamówienia Modułów, wyposażenia stoiska oraz wszelkich innych usług dodatkowych oferowanych przez Organizatora w związku z organizowanym Wydarzeniem muszą być złożone poprzez Formularz w terminach określonych w Załączniku nr 1 i stają się wiążące z chwilą zawarcia Umowy. Zamówienia i korekty mogą być składane na adres mailowy Organizatora najpóźniej do terminu określonego w Załączniku nr 1 i są realizowane tylko w miarę możliwości Organizatora po uprzednim uiszczeniu ewentualnych dodatkowych kosztów.
 4. Potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa w Wydarzeniu następuje poprzez przesłanie przez Organizatora Potwierdzenia przyjęcia na adres podany przez Zgłaszającego w Formularzu w terminie określonym w Załączniku nr 1.
 5. W Formularzu Zgłaszający zobowiązany jest podać odpowiednio w takim zakresie, w jakim go to dotyczy, następujące dane i załączyć poniższe informacje:
  1.  imię i nazwisko Zgłaszającego/nazwa firmy Zgłaszającego
  2. pełne dane do faktury: adres i NIP lub PESEL
  3.  adres e-mail, numer telefonu
  4. zestawienie zamówienia Stoiska
  5. prezentowane podczas Wydarzenia produkty.
 6. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmu ani przekazywania powierzchni w żadnej formie innym osobom.
 7. W przypadku wątpliwości, lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, Organizator może zwrócić się do Zgłaszającego lub Wystawcy o uzupełnienie stosownych danych.
 8. W celu zawarcia Umowy Organizator dokona weryfikacji zgłoszenia i rozpatrzy Formularz Zgłaszającego, po wykonaniu czego może:
  1. przesłać Potwierdzenie przyjęcia w terminie wskazanym w Załączniku nr 1, wraz ze wskazaniem Zgłaszającemu warunków dokonania wpłaty, która będzie skutkować zawarciem Umowy,
  2. pozostawić Formularz bez odpowiedzi, tym samym przenosząc go na listę rezerwową, skąd automatycznie zostanie przeniesiony do kolejnej tury zgłoszeń,
  3. zawiadomić o odrzuceniu zgłoszenia.
 9. Organizator może odrzucić zgłoszenie bez podania przyczyny.
 10. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Wystawców Zgłaszający i Wystawca może utracić prawo do udziału w Wydarzeniu z chwilą:
  1. braku przesłania Akceptacji przez Wystawcę w terminie wskazanym w Załączniku nr 1;
  2. nieopłacania faktury pro forma w terminie;
  3.  nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Wystawców i/lub Załączników.W powyższych przypadkach Organizator może rozwiązać umowę uczestnictwa Wystawcy w Wydarzeniu bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 11. W przypadkach, o którym mowa w § 4.10 powyżej, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan Stoiska i Produktów do momentu możliwości jego demontażu.
 12. Zgłoszenia będą przyjmowane w turach według terminów podanych w Załączniku nr 1. W przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 
 13. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi i dostępności stoiska dla uczestników w czasie dostępności przestrzeni wystawienniczej dla odwiedzających zgodnie z harmonogramem w Załączniku nr 1.
 14. Wystawca może wynająć Moduł artystyczny tylko w przypadku gdy cały asortyment może być zakwalifikowany jako towary nieprzemysłowe, wykonane ręcznie lub na podstawie autorskiego projektu, w tym oryginalne grafiki i ilustracje, biżuteria, oraz artystyczna działalność usługowa jak np. tatuowanie. 
 15. Wystawca ma prawo rozstawić własną zabudowę po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Formularzu i zatwierdzeniu projektu zabudowy przez Organizatora w Potwierdzeniu przyjęcia.
 16. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Za brak odpowiednich dokumentów i pozwoleń odpowiada Wystawca.
 17. Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia Organizatorowi w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 wykazu osób obsługujących Stoisko.
 18. Każdemu Wystawcy po otrzymaniu Potwierdzenia przyjęcia i uiszczeniu wpłaty zgodnie z przekazanymi w Potwierdzeniu przyjęcia informacjami przysługuje określona ilość akredytacji dla osób obsługujących stoisko w zależności od rodzaju i rozmiaru tego stoiska. Opaski będą zakładane przez obsługę punktu akredytacyjnego w miejscu Wydarzenia, w momencie potwierdzenia obecności i wylegitymowania się przez Wystawcę oraz obsługę stoiska.
  Ilość wynajmowanej przestrzeniLiczba przysługujących akredytacji
  1 MODUŁ1 BILET
  2 MODUŁY2 BILETY
  3 MODUŁY2 BILETY
  4 MODUŁY3 BILETY
  5 MODUŁÓW3 BILETY
  6 MODUŁÓW4 BILETY
  7 MODUŁÓW4 BILETY
  8 MODUŁÓW5 BILETÓW
  9 MODUŁÓW5 BILETÓW
  10 MODUŁÓW6 BILETÓW
  11 MODUŁÓW7 BILETÓW
  12 MODUŁÓW7 BILETÓW
  13 MODUŁÓW7 BILETÓW
  14 MODUŁÓW8 BILETÓW
 19. Wystawca ma prawo domówić dodatkową ilość biletów dla obsługi stoiska zgodnie z wykazem poniżej. Wszystkie bilety wykraczające poza pulę wskazaną w § 4.18 powyżej sprzedawane będą w cenie podanej w Załączniku nr 2
  Ilość wynajmowanej przestrzeniLiczba przysługujących dodatkowych akredytacji
  1 MODUŁ1 BILET
  2 MODUŁY1 BILET
  3 MODUŁY1 BILET
  4 MODUŁY1 BILET
  5 MODUŁÓW2 BILETY
  6 MODUŁÓW2 BILETY
  7 MODUŁÓW3 BILETY
  8 MODUŁÓW3 BILETY
  9 MODUŁÓW4 BILETY
  10 MODUŁÓW4 BILETY
  11 MODUŁÓW4 BILETY
  12 MODUŁÓW5 BILETÓW
  13 MODUŁÓW6 BILETÓW
  14 MODUŁÓW6 BILETÓW
 20. W przypadku Stoiska, którego powierzchnia przekracza 14 Modułów, Zgłaszający przed wysłaniem Formularza powinien w pierwszej kolejności wysłać zapytanie o dostępność przestrzeni oraz liczby przysługujących akredytacji potrzebnych dla obsługi stoiska na adres e-mail Organizatora. W przypadku gdy Zgłaszający otrzyma informację zwrotną, wówczas dopiero powinien wypełnić i przesłać Formularz zgodnie z warunkami dostępności przekazanymi przez Organizatora. Dalsza procedura przyjęcia Formularza odbywa się zgodnie z § 4.8 niniejszego Regulaminu Wystawców.
 21. Przesyłając Formularz, Zgłaszający wyraża zgodę na używanie swojego logotypu oraz oznaczenia firmy przez Organizatora dla celów związanych z organizacją i promocją Wydarzenia. Jednocześnie Zgłaszający oświadcza, że logotyp oraz oznaczenie firmy przekazane Organizatorowi stanowią własność Zgłaszającego i nie naruszają praw osób trzecich.

§ 5 Warunki i terminy płatności

 1. Wysokość opłat za udział w Wydarzeniu określa Organizator w cenniku znajdującym się w Załączniku nr 2
 2. Terminy wpłat za udział w Wydarzeniu określa Organizator w Załączniku nr 1.
 3. Cena netto jest ceną gwarantowaną, natomiast cena brutto jest ustalana przez naliczenie podatku VAT w obowiązującej stawce. 
 4. Zgłaszający jest zobowiązany wnieść opłaty w pełnej wysokości w terminie określonym w fakturze pro forma załączonej do Potwierdzenia przyjęcia. 
 5. Wszystkie koszty przelewów bankowych i różnic kursowych pokrywa Zgłaszający. 
 6. Wystawienie faktury na inną osobę fizyczną lub prawną na prośbę Zgłaszającego nie zwalnia go z obowiązku uregulowania należności objętej fakturą w przypadku odmowy bądź niedokonania zapłaty przez wskazaną przez niego osobę trzecią.

§ 6 Produkty

 1. Produkty muszą być zlokalizowane wewnątrz Stoiska, nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych, a pokazy sprzętu nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się zwiedzających ani naruszać ich spokoju. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na wystawienie Produktów, a także do żądania zaprzestania prezentowania przez Wystawcę Produktów bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu
 3. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec zwiedzających ani właściwych organów.
 4. Rękodzieło należy rozumieć jako sprzedaż wyrobów wytworzonych własnoręcznie w sposób nieprzemysłowy, posiadających walory artystyczne w tym oryginalne grafiki i ilustracje, przedmioty wytwarzane własnoręcznie oraz artystyczna działalność usługowa jak np. tatuowanie.
 5. Zabroniona jest sprzedaż:
  1. broni oraz amunicji do niej w rozumieniu obowiązującej Ustawy o broni i amunicji;
  2.  broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie: noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  3. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  4. ubstancji łatwopalnych, toksycznych lub drażniących
 6. Zabroniona jest sprzedaż i podawanie napojów oraz produktów spożywczych bez zgody Organizatora. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało nałożeniem na wystawcę grzywny w wysokości do 30 000 zł.
 7. Produkty powinny spełniać normy określone w Dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Produkty nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści mających charakter wulgarny, zniesławiający, obraźliwy, propagujący lub usprawiedliwiający wszelkie formy nietolerancji itp.
 8. Za Produkty, a w szczególności za wyrządzone przez nie szkody, niewłaściwe zabezpieczenie Produktów (także w czasie, kiedy pozostają one na Terenie Targowym po jego zamknięciu dla zwiedzających), a także spełnianie przez nie wszelkich wymaganych przepisami prawa wymogów, norm, jak i za posiadanie niezbędnych certyfikatów, atestów, ocen, badań i dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączną odpowiedzialność ponosi Wystawca.
 9. Wystawca zobowiązany jest do posiadania praw autorskich, licencji i innych praw do Produktów znajdujących się i używanych na Stoisku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Wystawców jakichkolwiek praw własności intelektualnej (w tym w szczególności wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, znaku towarowego) ani praw autorskich osób trzecich. 
 10. Vouchery wydawane zwycięzcom konkursów mogą zostać wymienione przez uczestników tylko w wyznaczonym przez Organizatora punkcie. 

§ 7 Reklama

 1. Reklama w jakiejkolwiek formie na terenie Wydarzenia i w najbliższej jego okolicy, poza i ponad stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora, a jej umieszczenie poza i ponad stoiskiem jest odpłatne. Brak zgody Organizatora skutkować będzie nałożeniem na Wystawcę grzywny w wysokości do 10 000 zł. 
 2. Umieszczanie reklam innych festiwali, targów, wydarzeń i organizacji związanych z tematyką Wydarzenia dozwolone są jedynie za wcześniejszą zgodą Organizatora. Umieszczenie reklam bez wcześniejszej zgody Organizatora będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Wystawcy z terenu Wydarzenia bez możliwości zwrotu kosztów stoiska, oraz nałożeniem na Wystawcę grzywny w wysokości do 10 000 zł.
 3. W przypadku, gdy osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia związane z prawami autorskimi do zamieszczonych reklam, Wystawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora. Treść i forma materiałów reklamowych (ogłoszeń, reklam, spotów reklamowych, bannerów promocyjnych, plakatów, ulotek itp.) użytych przez Wystawcę, nie może naruszać przepisów prawa ani chronionych prawem dóbr osób trzecich. Wystawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnych szkód poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanego naruszenia. 
 4. Żadne formy reklamy, w szczególności wizualne czy akustyczne, nie mogą naruszać bezpieczeństwa innych osób, ani zakłócać normalnego przebiegu Wydarzenia. 
 5. Organizator może wstrzymać zamieszczenie (emisję, publikację, dystrybucję) materiałów reklamowych (ogłoszeń, reklam, spotów reklamowych, oznaczeń sponsora, bannerów promocyjnych, plakatów, ulotek itp.), w stosunku do których osoby trzecie wystąpiły z uzasadnionymi roszczeniami o naruszenie prawa – w szczególności praw autorskich i pokrewnych, praw do znaków towarowych i dóbr osobistych – bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu. 
 6. Organizator może wstrzymać zamieszczenie (emisję, publikację, dystrybucję) materiałów reklamowych (ogłoszeń, reklam, spotów reklamowych, oznaczeń sponsora, bannerów promocyjnych, plakatów, ulotek itp.) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych z tego tytułu, jeżeli ich treść narusza ogólnie przyjęte normy obyczajowe, jest sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub prawa innego podmiotu, w szczególności prawa autorskie i pokrewne lub prawa do znaków towarowych, jak również gdy poziom techniczny wyklucza ich zamieszczenie (emisję, publikację, dystrybucję) lub treść tych materiałów jest konkurencyjna dla Organizatora. 
 7. Organizator ma prawo do wprowadzenia w treści reklamy bądź prezentacji poprawek ortograficznych i stylistycznych oraz zmian zgodnych z przyjętą przez niego formą zamieszczania reklam i prezentacji. 
 8. Montaż i zawieszenie reklam nie może odbywać się w czasie otwarcia Wydarzenia dla zwiedzających. 
 9. Wszystkie materiały reklamowe nieusunięte i nieodebrane przez Wystawcę do zakończenia terminu likwidacji stoiska wskazanego w Załączniku nr 1 w dniu zakończenia Wydarzenia zostaną usunięte przez Organizatora na koszt i odpowiedzialność Wystawcy. 
 10. Wszelkie materiały Organizatora poza materiałami udostępnionymi jako Załącznik nr 3 udostępnione podczas Wydarzenia chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie ich w jakikolwiek sposób w całości lub w części może nastąpić wyłącznie po udzieleniu przez Organizatora uprzedniej pisemnej zgody. 
 11. Fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie obrazu w jakiejkolwiek postaci podczas Wydarzenia, wymaga uprzedniej zgody Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk i towarów, wymaga również uprzedniej i pisemnej zgody poszczególnych Wystawców.
 12. Wystawcy w obrębie wynajętego Modułu mogą rozstawiać roll-upy, rozwieszać bannery, plakaty, kolportować ulotki; poza Modułem mogą to robić jedynie po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem (za dodatkową opłatą i wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora). Niezastosowanie się do tego punktu będzie skutkowało nałożeniem na wystawcę grzywny w wysokości do 10 000 zł.
 13. Umieszczanie grafik, nazwy Wydarzenia lub jej części, jak również umieszczanie logo Wydarzenia lub Organizatora bądź jego części na sprzedawanych produktach nie jest dopuszczalne bez otrzymania zgody od Organizatora. Naruszenie tej zasady skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem Wystawcy z terenu Wydarzenia oraz koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora oraz skorzystania przez niego z innych uprawnień na podstawie obowiązujących przepisów.
 14. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu Wydarzenia i akcji mu towarzyszących przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz jego emisji w celach reklamowo-promocyjnych. 
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk, a także dokumentowania przebiegu imprez towarzyszących, pokazów, prezentacji, wydarzeń, w tym także organizowanych przez Wystawcę na stoisku targowym lub w jego otoczeniu oraz do wykorzystania tych materiałów do własnych celów (również reklamowo-promocyjnych) bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Wystawców lub podmiotów trzecich. Zgłaszający, przesyłając Formularz oświadcza, iż nie będzie to naruszać jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, jak również że posiada obejmującą prawo do ich przeniesienia na Organizatora zgodę na rozpowszechnianie wizerunku przedstawicieli Wystawcy, osób przez Wystawcę zaproszonych lub z Wystawcą współpracujących bądź z nim powiązanych bez względu na podstawę prawną, jak również obsługi stoiska Wystawcy oraz udziela niniejszym Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie, zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku tych osób na potrzeby działalności Organizatora. Wystawca zobowiązany jest naprawić każdą szkodę, jaką Organizator może ponieść bądź stać się odpowiedzialny lub do której naprawienia może zostać zobowiązany w związku z jakimkolwiek roszczeniem skierowanym przeciwko Organizatorowi w wyniku złożenia przez Zgłaszającego nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§ 8 Rozliczenie barterowe

 1. Organizator może zaproponować wybranym Zgłaszającym możliwość rozliczenia barterowego.
 2. Kwota i warunki rozliczenia zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Organizatorem a Zgłaszającym.
 3. Zgłaszający, przyjmując ofertę rozliczenia barterowego, zobowiązuje się do zrealizowania go w terminie ustalonym z Organizatorem w ustalonej wcześniej formie.
 4. W przypadku gdy cena towaru jest niższa od wartości barteru, Wystawca wypłaca resztę w gotówce.
 5. W przypadku gdy cena towaru jest wyższa od wartości vouchera, Organizator musi dopłacić brakującą kwotę gotówką.
 6. Zgłaszający nie może żądać za towar ceny wyższej niż ta, która będzie obowiązywać na stoisku w trakcie trwania Wydarzenia. 
 7. Barter uprawnia do nabycia towaru z uwzględnieniem wszelkich promocji i zniżek, jakie Wystawca oferuje na stoisku.
 8. Barter pozwala na nabycie każdego dostępnego i wystawionego towaru na stoisku Wystawcy.

§ 9 Zasady organizacyjne i przepisy porządkowe

 1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów budowlanych i ppoż. obowiązujących na Terenie Targowym oraz do przestrzegania przepisów szczegółowych obowiązujących w prowadzonej działalności gospodarczej oraz okazania – na życzenie Organizatora – odpowiednich zezwoleń, jeżeli takie są przewidziane wymogami prawa. 
 2. Wystawca ma obowiązek udostępnić komisji przeciwpożarowej wszystkie pomieszczenia na terenie swojego stoiska celem sprawdzenia zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 3. Wystawca zobowiązany jest do Odbioru Stoiska, przygotowania go i opuszczenia Terenu Targowego w czasie wyznaczonym przez Organizatora w Załączniku nr 1. W czasie Wydarzenia wymagana jest obecność przedstawiciela Wystawcy co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia oraz pół godziny po jego zakończeniu. 
 4. W czasie trwania Wydarzenia Wystawca oraz jego przedstawiciele zobowiązani są do noszenia Opaski otrzymanej od Organizatora. 
 5. Bez zgody Organizatora Wystawca nie może wprowadzać na Teren Targowy osób niebędących obsługą stoiska. 
 6. W godzinach otwarcia Wydarzenia Wystawca jest zobowiązany do udostępnienia stoiska uczestnikom. Okresowe zamknięcie Stoiska wymaga zgody Organizatora. Z uwagi na bezpieczeństwo innych Wystawców oraz uczestników, a także potrzebę zachowania dobrego imienia Wystawcy i Organizatora nie dopuszcza się likwidacji Stoiska w czasie trwania Wydarzenia.
 7. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i Terenu Targowego pustych, niepotrzebnych bądź niebędących częścią ekspozycji opakowań przed rozpoczęciem Wydarzenia. 
 8. Sprzątanie stoiska przez Wystawcę w godzinach otwarcia stoiska nie może zakłócać przebiegu Wydarzenia i utrudniać uczestnikom dostępu do Stoisk.
 9. Wystawcy zamawiający prąd trójfazowy proszeni są o określenie rodzaju gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urządzenia podłączonego na stoisku. 
 10. Podłączane na Stoisku urządzenia nie mogą przekraczać podanej w Formularzu zgłoszeniowym mocy (W). W przypadku niestosowania się do tego zastrzeżenia Wystawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z naprawą uszkodzeń zasilania elektrycznego oraz zapłatą odszkodowania. 
 11. W przypadku zidentyfikowania przez Organizatora sprzedaży asortymentu nie będącego rękodziełem na stoisku wynajętym jako stoisko artystyczne, Organizator może nakazać usunięcie tego asortymentu ze stoiska lub naliczyć karę w wysokości do 100% wartości stoiska artystycznego wynajętego przez Wystawcę.
 12. Wystawca ma prawo rozstawić własną zabudowę po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w Formularzu i zatwierdzeniu projektu zabudowy przez Organizatora.
 13. Przez cały czas trwania Wydarzenia zarówno Stoisko jak i pojazdy służące do transportu towaru powinny być oznakowane następująco:
  1. Stoisko – w widocznym miejscu umieszczona tabliczka z numerem stoiska. 
  2. Samochód – za przednią szybą umieszczona kartka z informacją o numerze stoiska, z telefonem kontaktowym do kierowcy, numerem rejestracyjnym samochodu upoważnionego do wjazdu na teren imprezy.
 14. Organizator nie jest zobowiązany do pomocy Wystawcom w rozstawianiu stoisk, o ile odrębna umowa wyraźnie nie określa zasad takiej pomocy.
 15. Wystawca ma obowiązek zamówić wystarczającą ilość gniazdek niezbędną do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku.
 16. Dekoracje użyte na stoisku nie mogą uszkodzić ścian i podłogi Terenu Targowego, dlatego zabronione jest opieranie o ściany elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia, wbijanie w podłogi i ściany pinezek i gwoździ, wkręcanie śrub itp.
 17. Wystawców dekorujących samodzielnie stoiska obowiązuje zakaz wbijania, wkręcania gwoździ, śrub i pinezek w ściany oraz inne elementy wchodzące w skład wynajętego Stoiska.
 18. Sprzedaż towarów i usług przez Wystawcę w trakcie Wydarzenia podlega ewidencji zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi danego Wystawcę i wyłącznie Wystawca odpowiada za ich przestrzeganie. Ewentualny obowiązek zapewnienia kasy fiskalnej ciąży na Wystawcy. 
 19. Organizator nie odpowiada za naruszenia i działania niezgodne z prawem podejmowane przez innych Wystawców oraz przez osoby trzecie na ich stoiskach. 

§ 10 Zasady bezpieczeństwa

 1. Wystawca oraz obsługa stoiska zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących norm i zasad BHP, p/poż. i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu Wystawców i innych regulaminów wraz z załącznikami, obwiązujących w miejscu odbywania się Wydarzenia oraz stosować się do poleceń służb porządkowych, medycznych, zabezpieczenia p/poż jak i innych służb wyznaczonych przez organizatora.
 2. Wystawca nie może blokować ciągów komunikacyjnych i wyjść ewakuacyjnych, umieszczać oświetlenia i innych urządzeń termicznych bezpośrednio na posadzce i w pobliżu materiałów łatwopalnych, samodzielnie podpinać energii elektrycznej i przeprowadzać kabli przez ciągi komunikacyjne. Podłączenia energii elektrycznej może wykonać tylko osoba upoważniona przez Organizatora
 3. Na Terenie Targowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia lub zniszczenia Produktów znajdujących się na Terenach Targowych przed, w trakcie i po zakończeniu Wydarzenia. 
 5. Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione na Terenie Targowym. 
 6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy, za przerwę w dostawie mediów oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak m.in. epidemie, strajki, zamieszki, pożar, zalanie oraz zjawiska pogodowe jak uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. 
 7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony. 
 8. Wystawca powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na Terenie Targowym (towary, towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy zabudowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania, jak i na okres przygotowanie i likwidacji ekspozycji.
 9. Zabrania się wnoszenia na Teren Targowy broni, materiałów wybuchowych, substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na Wydarzeniu. 
 10. Zabrania się uczestnictwa w Wydarzeniu Wystawcom, ich przedstawicielom, pracownikom lub współpracownikom, podejrzanym o zakażenie bądź o chorobę zakaźną w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
 11. Wystawca nie może samodzielnie podłączać lub odłączać odbiorników energii elektrycznej z sieci na terenie obiektu. 
 12. Wystawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać Organizatora o wszelkich zagrożeniach i szkodach. Wystawca wraz z zawarciem umowy w trybie opisanym w niniejszym regulaminie potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu obiektu, instrukcji postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 13. Wystawca jest zobowiązany zachowywać się na Wydarzeniu zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności zadbać o zapewnienie środków ochrony osobistej np. maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących dla personelu w obrębie swojego Stoiska, a także posiadać wszelkie ewentualne badania, testy oraz szczepienia – jeżeli takie wymagania będą przewidziane przez obowiązujące przepisy dla uczestników Wydarzenia.

§ 11 Likwidacja ekspozycji

 1. Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie towarów przed terminem zakończenia Wydarzenia wskazanym w Załączniku nr 1
 2. Wystawca zobowiązany jest zlikwidować ekspozycję, usunąć towary oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do pierwotnego stanu w terminie wskazanym przez Organizatora w Załączniku nr 1. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt Wystawcy. 
 3. Pozostawione bez akceptacji Organizatora elementy ekspozycji, dekoracji, Produkty i inne urządzenia nieusunięte przez Wystawcę w okresie likwidacji stoiska uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora. 
 4. Zgodnie z Regulaminem wywóz towarów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku przed zakończeniem Wydarzenia jest zabronione, bez wcześniejszej zgody Organizatora. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało nałożeniem na wystawcę grzywny w wysokości do 10 000 zł.
 5. Likwidacja elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora w Załączniku nr 1. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (produkty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej (stoiska) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

§ 12 Odstąpienie i rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

 1. W przypadku złożenia Organizatorowi oświadczenia Wystawcy o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie wskazanym w Załączniku nr 1 zwrotowi podlegają wszystkie wpłacone przez Wystawcę kwoty. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu będą realizowane w terminie do 30 dni od terminu zakończenia Wydarzenia. 
 2. W przypadku złożenia Organizatorowi oświadczenia Wystawcy o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie późniejszym niż wskazany w Załączniku nr 1 lub nieobjęcia stoiska przez Wystawcę Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty, wynikającej ze złożonych zamówień oraz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora. 
 3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Wystawca jest zobowiązany przesłać pod rygorem nieważności, przy czym o zakwalifikowaniu rezygnacji jako wynikającej z § 13.1 lub § 13.2 Regulaminu Wystawców decyduje data wpływu do biura Organizatora skanu oświadczenia przesłanego na adres e-mail wskazany w §1.6. 
 4. W przypadku zwrotu opłaty, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona, chyba że Wystawca w zgłoszeniu zwrotu poda inny rachunek bankowy.

§ 13 Reklamacje i roszczenia

 1. Wszelkie reklamacje i roszczenia wynikające z udziału w Wydarzeniu winny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail Organizatora najpóźniej w okresie likwidacji ekspozycji wskazanym w Załączniku nr 1. Po upływie tego terminu roszczenia Wystawcy z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu wygasają. 
 2. Wszelkie oświadczenia, porozumienia pomiędzy Wystawcą a Organizatorem i decyzje z nich wynikające wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za wiążącą formę komunikacji uznaje się drogę elektroniczną.

§ 14 Odwołanie, odłożenie, skrócenie lub częściowe zamknięcie Wydarzenia

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym uregulowań sanitarnych lub epidemiologicznych uniemożliwiających lub ograniczających organizację Wydarzenia, bądź też wprowadzenia innych przepisów prawa, zgodnie z którymi organizacja Wydarzenia nie będzie możliwa lub będzie ograniczona, Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania, skrócenia, przełożenia Wydarzenia, częściowego zamknięcia bądź ograniczenia jego powierzchni, w tym ograniczenia powierzchni Stoiska Wystawcy. Organizator może dowolnie korzystać ze wskazanych możliwości, a skorzystanie przez Organizatora z powyższych uprawnień nie wymaga zgody Wystawcy. 
 2. W przypadkach skrócenia, przełożenia, częściowego zamknięcia Wydarzenia bądź ograniczenia jego powierzchni, w tym ograniczenia powierzchni Stoiska Wystawcy z przyczyn określonych w § 14.1 traci moc § 12.1 niniejszego Regulaminu Wystawców.
 3. W przypadkach określonych w § 14.1 Regulaminu Wystawców, Wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania. 
 4. Niezależnie od innych przypadków określonych w Regulaminie Organizator uprawniony jest do odwołania Wydarzenia z uwagi na niewielką ilość zgłoszonych Wystawców bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Odwołanie Wydarzenia w ww. okolicznościach nie stanowi odwołania z winy Organizatora. 
 5. W przypadku odwołania Wydarzenia w sytuacji określonej w § 14.4, jak również odwołania Wydarzenia z winy Organizatora, Wystawcy przysługuje wyłącznie zwrot wpłaconych kwot bez odsetek.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Wystawcy biorący udział w Wydarzeniu zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu Wystawców, Załączników dotyczących poszczególnego Wydarzenia oraz regulaminów obowiązujących w obiekcie, w którym odbywa się Wydarzenie. 
 2. Wykaz obowiązujących regulaminów zawiera Załącznik nr 1. Wystawcy nieprzestrzegający niniejszych warunków ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie. 
 3. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora oraz robót, dostaw i usług zleconych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Organizatora. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
 4. Przyjęcie warunków niniejszego Regulaminu Wystawców następuje z chwilą przesłania przez Zgłaszającego wypełnionego Formularza.
 5. Wszelkie dodatkowe zalecenia niezawarte w niniejszym Regulaminie, a przedstawione przez Organizatora Wystawcy w formie pisemnej, są obowiązujące. 
 6. Wystawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu wykonania niniejszej umowy oraz organizacji kolejnych Wydarzeń. 
 7. Wystawca potwierdza, iż przyjął do wiadomości, że żadne z oświadczeń i działań Organizatora nie są gwarancją ani zapewnieniem korzyści majątkowych i niemajątkowych, które mogą wyniknąć z uczestnictwa Wystawcy w Targach.
 8. Organizator nie gwarantuje Wystawcy liczby uczestników Wydarzenia. 
 9. Szczegółową lokalizację powierzchni objętej najmem na Terenie Targowym ustala Organizator.
 10. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w załącznikach dołączonych do Regulaminu Wystawców w terminie do dnia 30.06.2023 r. 
 11. Powyższy Regulamin Wystawców może ulec zmianie do dnia 30.06.2023 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Wystawców planowanych zmianach.
 12. W przypadku, gdy Wystawca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je. 
 13. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian należy wysłać wiadomość na adres e-mail: wystawcy@funcub.pl w celu uzgodnienia zmian warunków lub rezygnacji z Umowy z prawem do pełnego zwrotu wszystkie wpłaconych przez Wystawcę kwot. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacji z Umowy w Wydarzeniu będą realizowane w terminie do 30 dni od terminu zakończenia Wydarzenia.
 14. Niniejszy Regulamin Wystawców obowiązuje od dnia 1 lutego 2023 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Informacje organizacyjne i wykaz terminów

Załącznik nr 2 – Cennik modułów oraz wyposażenia

Załącznik nr 3 – Materiały promocyjne