WYSTAWCY REGULAMIN

Regulamin Wystawców  Targów i Festiwalu RYUCON 2022  

§1  Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Targów i Festiwalu RYUCON 2022, zwanego dalej Festiwalem, jest RYUCON SP. Z O. O., zwana dalej Organizatorem.
 2. Przez Wystawców rozumie się wszystkie podmioty, które wynajęły i opłaciły przestrzeń wystawienniczą od Organizatora lub zawarły z Organizatorem umowę o współpracy obejmującą wystawienie stoiska na Festiwalu.

§2  Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia Wystawców prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Festiwalu.
 2. Wysłanie zgłoszenia stoiska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia zgłoszenia, wynajęcia przestrzeni wystawienniczej lub zawarcia umowy o współpracy obejmującej wystawienie stoiska bez podania przyczyny.
 4. Wystawca w zgłoszeniu może wybrać dowolną ilość modułów wystawienniczych zgodnie z cennikiem.
 5. Wystawca może wynająć moduły artystyczne tylko w przypadku gdy cały asortyment Wystawcy może być zakwalifikowany jako rękodzieło w tym oryginalne grafiki i ilustracje, przedmioty wytwarzane własnoręcznie oraz artystyczna działalność usługowa jak np. tatuowanie.
 6. W przypadku zidentyfikowania przez Organizatora sprzedaży asortymentu nie będącego rękodziełem na stoisku wynajętym jako stoisko artystyczne, Organizator może kazać usunąć niedostosowany asortyment ze stoiska lub naliczyć karę w wysokości 100% wartości stoiska artystycznego wynajętego przez Wystawcę.
 7. Wystawca w zgłoszeniu może zadeklarować chęć wynajęcia dodatkowych elementów wyposażenia, dodatkowych biletów wystawienniczych lub usług (w tym podpięcie stoiska do prądu) zgodnie z cennikiem.
 8. Wystawcy przysługuje pula darmowych biletów wystawienniczych zależna od ilości wynajętych modułów. Ilość przynależnych biletów wystawienniczych znajduje się.
 9. W przypadku stoisk większych niż 10 modułów ilość darmowych biletów ustalana jest indywidualnie z Wystawcą.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania rabatu na wynajmowane powierzchnie, wyposażenie, oraz usługi po indywidualnych ustaleniach z Wystawcą.

§3 Stoiska i przestrzeń wystawiennicza

 1. Wystawca zobowiązuje się do rozstawienia stoiska handlowego lub wystawienniczego w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Decyzję o rozmieszczeniu stoiska podejmuje organizator. Zmiana miejsca możliwa jest wyłącznie jeśli organizator wyrazi na to zgodę.
 3. Wystawca zobowiązuje się do wystawienia wyłącznie przedmiotów, którymi obrót prawny jest dozwolony i nienaruszających praw osób trzecich dotyczących własności intelektualnej, w szczególności w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.). W razie naruszenia praw, o których mowa wyżej, Wystawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
 4. Zabroniona jest sprzedaż:
  a. broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;
  b. amunicji do wyżej wymienionych;
  c. broni białej z wyjątkiem przedmiotów posiadających stępione krawędzie – noży, egzemplarzy broni białej, treningowej i replik broni improwizowanej, pod warunkiem, że są one przenoszone w sposób niestwarzający zagrożenia dla innych uczestników;
  e. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;
  f. substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.
 5. Organizator może nakazać Wystawcy natychmiastowe usunięcie ze stoiska elementów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia oraz naruszających punkty 6 i 7 Regulaminu, a także nawołujących do nienawiści lub popełnienia przestępstwa.
 6. Ostateczna decyzja odnośnie możliwości sprzedaży na terenie Festiwalu broni lub przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne należy do Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Wystawcę lub przez elementy wyposażenia będące częścią stoiska Wystawcy.
 8. Na hali wystawienniczej nie można ustawiać stoisk przygotowujących jedzenie i napoje na miejscu bez pisemnej lub mailowej zgody Organizatora.
 9. W przypadku wynajęcia przestrzeni wystawienniczej z zabudową Wystawca nie ma możliwości samodzielnie zmieniać lub usuwać elementów zabudowy
 10. Wystawca ma prawo rozstawić własną zabudowę po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Organizatorowi do dnia 14.07.2022 r.  i zatwierdzeniu projektu zabudowy przez Organizatora.
 11. Wystawca zobowiązany jest do wypełnienia dokumentacji dla własnych konstrukcji zgodnie z regulaminem technicznym TAURON Arena Kraków. Dla konstrukcji powyżej 3,5 m wysokości, wszelkie dokumenty muszą być poświadczone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi.
 12. Wystawca może organizować na swoim stoisku loterię wyłącznie po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z właściwymi przepisami. Wystawca może organizować taką loterię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jej organizację wobec uczestników Festiwalu ani właściwych organów.
 13. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi i dostępności stoiska dla odwiedzających w czasie dostępności przestrzeni wystawienniczej dla odwiedzających zgodnie z harmonogramem.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Wystawcy kosztami związanymi z naprawą uszkodzonego lub zniszczonego wyposażenia stoiska (zabudowa, stoły, krzesła i inne). W związku z tym Wystawca zobowiązany jest podpisać z Organizatorem protokół przyjęcia oraz zdania stoiska.
 15. W przypadku niepodpisania protokołu zdawczego stoiska przed wyjazdem z Festiwalu, Wystawca zostanie obciążony karą wysokości równowartości 20% kosztów wynajmu stoiska oraz wypożyczenia każdego elementu wyposażenia stoiska zgodnie z cennikiem stoisk.
 16. Wystawca ma prawo do podnajmowania całości lub części wynajętej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Współwystawcy) jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, Organizator będzie mógł nałożyć na Wystawcę karę umowną w wysokości do 100% wartości netto wynikającej z umowy.
 17. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich Współwystawców.
 18. Współwystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu Wystawców oraz Regulaminu Festiwalu.
 19. Wystawca może – w obrębie stoiska bądź oraz w innym miejscu Festiwalu – odtwarzać  publicznie utwory objęte ochroną praw autorskich jedynie w sposób zgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Wystawcy skutkujące w powyżej wskazanym zakresie naruszeniem praw autorskich osób trzecich.
 20. Przestrzeń wystawienniczą Organizator zobowiązuje się udostępnić Wystawcom w godzinach zgodnych z harmonogramem.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu udostępnienia powierzchni w hali wystawienniczej po uprzednim poinformowaniu Wystawców drogą mailową.
 22. W trakcie trwania Festiwalu przestrzeń wystawiennicza będzie dostępna dla uczestników Festiwalu w godzinach zgodnych z harmonogramem.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin dostępności przestrzeni wystawienniczej dla uczestników Festiwalu po uprzednim poinformowaniu Wystawców drogą mailową.
 24. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia przestrzeni wystawienniczej w godzinach jej zamknięcia.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione na stoiskach na czas zamknięcia przestrzeni wystawienniczej.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez uczestników Festiwalu w obrębie stoisk w trakcie udostępnienia hali wystawienniczej dla zwiedzających.
 27. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska i terenu wokół niego pustych opakowań przed otwarciem przestrzeni dla uczestników.
 28. Wszelkiego rodzaju prace konstrukcyjne i dekonstrukcyjne w obrębie stoiska Wystawcy możliwe są jedynie w godzinach dostępności przestrzeni wystawienniczej dla Wystawcy, a jednocześnie nie mogą odbywać się w czasie dostępności przestrzeni wystawienniczej dla odwiedzających.
 29. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i estetyki stoiska w godzinach dostępności dla Uczestników.

§4 Warunki i terminy wpłat

 1. Wystawca zobowiązuje się do opłacenia ceny stoiska zgodnie z terminem podanym potwierdzeniu rezerwacji przestrzeni wystawienniczej, jednak nie później niż do dnia 22.07.2022 r.
 2. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę z wynajętej przestrzeni wystawienniczej opłata za stoisko uiszczona przez wystawcę zostanie zwrócona w wysokości:
  • 100% wniesionej opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi do 1.07.2022 r.
  • 50% wniesionej opłaty, jeśli rezygnacja nastąpi do 14.07.2022 r.
 3. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z brakiem zwrotu kwot, o których mowa w poprzednim punkcie. W przypadku, gdy wystawca zrezygnował z wynajmu przestrzeni przed uiszczeniem ceny za stoisko, zobowiązany jest uiścić kwotę w wysokości:
  • 50% wartości opłaty za stoisko, jeżeli rezygnacja nastąpi pomiędzy 1.07.2022 r. a 14.07.2022 r.
  • 100% wartości opłaty za stoisko, jeżeli rezygnacja nastąpi po 14.07.2022 r.
 4. Rozliczenia z Wystawcą związane z rezygnacją z udziału w Festiwalu będą realizowane w terminie do 30 dni od daty zakończenia Festiwalu.
 5. W przypadku odwołania Festiwalu, Organizator zapewnia automatyczny zwrot opłat uiszczonych przez Wystawców, w terminie 30 dni od daty odwołania.
 6. W przypadku zmiany terminu lub lokalizacji Festiwalu, Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia żądania zwrotu uiszczonej opłaty za stoisko w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej zmiany. Brak takiego zgłoszenia oznacza, iż Wystawca wyraża wolę udziału w Festiwalu w nowym terminie bądź lokalizacji.
 7. W przypadku zwrotu opłaty, zostanie ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona, chyba, że Wystawca w zgłoszeniu zwrotu poda inny rachunek bankowy.
 8. Organizator nie zwraca innych kosztów poniesionych przez Wystawcę w związku odwołaniem bądź zmianą czasu lub miejsca Festiwalu. 
 9. Wszystkie stoiska niezgłoszone i nieuzgodnione z Organizatorem zostaną zlikwidowane, a koszty związane z ich usunięciem poniesie właściciel tego stoiska.

§5 Bilety wystawiennicze i wjazd na teren TAURON Arena Kraków

 1. Wystawca otrzyma bilety wystawiennicze zakupione wraz ze stoiskiem podczas akredytacji wystawców na Festiwalu.
 2. Bilety wystawiennicze przeznaczone są wyłącznie dla obsługi stoiska, nie mogą być przekazywane osobom niepracującym na stoisku ani sprzedawane.
 3. Wystawca ma możliwość wjechać na teren TAURON Arena Kraków po pobraniu biletu parkingowego przy wjeździe.
 4. Wystawca jest zobowiązany samodzielnie uiścić opłatę parkingową podczas opuszczania terenu TAURON Arena Kraków
 5. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc parkingowych.
 6. Organizator zobowiązuje się zrobić co w jego mocy, aby udostępnić wystawcom przestrzeń załadunkową w godzinach dostępności przestrzeni wystawienniczej dla Wystawców.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pojazdy pozostawione na terenie TAURON Arena Kraków.

§6 Waluta Konwentowa

 1. Organizator wyda zwycięzcom konkursów Vouchery zwane dalej Walutą Konwentową, którą będą mieli prawo wymienić u Wystawcy na wybrany przez siebie towar.
 2. Wystawca zobowiązuje się do zrealizowania zakupów z wykorzystaniem Waluty Konwentowej w dniach 30-31.07.2022 r. do kwoty 300 zł.
 3. Po zrealizowaniu zakupów z użyciem Waluty Konwentowej na 300 zł Wystawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Organizatora, po czym Wystawca wraz z Organizatorem zdecydują o ewentualnym zwiększeniu kwoty jaką Wystawca zrealizuje.
 4. Waluta konwentowa będzie reprezentowała kwoty: 5 zł lub 10 zł i będzie realizowany przez uczestnika/uczestników u dowolnie wybranego Wystawcy.
 5. Waluta Konwentowa nie może zostać wymieniona przez uczestnika konkursu na gotówkę ani u Organizatora, ani u Wystawcy.
 6. W przypadku gdy cena towaru jest niższa od wartości Waluty Konwentowej, Wystawca nie wypłaca reszty w gotówce.
 7. W przypadku gdy cena towaru jest wyższa od wartości Waluty Konwentowej, uczestnik musi dopłacić brakującą kwotę gotówką.
 8. Walutę Konwentową można wykorzystać tylko i wyłącznie podczas trwania Festiwalu 30-31.07.2022 r.
 9. Wystawca nie może żądać za towar ceny wyższej niż ta, która obowiązuje na stoisku. Waluta Konwentowa uprawnia do nabycia towaru z uwzględnieniem wszelkich promocji i zniżek, jakie Wystawca oferuje na stoisku.
 10. Waluta Konwentowa pozwala na nabycie każdego dostępnego i wystawionego towaru na stoisku Wystawcy.
 11. Po zakończeniu Festiwalu Wystawca otrzyma zniżkę na stoisko o wartości 80% zrealizowanej przez Wystawcę Waluty Konwentowej. Zniżka naliczona będzie po przekazaniu Organizatorowi Waluty Konwentowej przez Wystawcę. Zniżka zostanie przekazana Wystawcy w gotówce po podpisaniu rachunku, który zostanie przygotowany przez Organizatora lub po wystawieniu faktury korygującej w niedzielę 31.07.2022 r.

§7 Reklama

 1. Wystawcy posiadający stoisko mogą w jego obrębie rozstawiać roll-upy, rozwieszać bannery, plakaty, kolportować ulotki związane ze stoiskiem wystawcy.
 2. Umieszczanie reklam innych festiwali, targów i wydarzeń związanych z tematyka Festiwalu dozwolone są jedynie za wcześniejszą zgodą Organizatora. Umieszczenie reklam bez wcześniejszej zgody Organizatora skutkuje usunięciem Wystawcy z wydarzenia bez możliwości zwrotu kosztów stoiska.
 3. Wszystkie roll-upy, bannery, ulotki i plakaty rozmieszczone poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem zostaną usunięte, a koszty związane z ich usunięciem poniesie właściciel tego stoiska. Roznoszenie ulotek poza stoiskiem bez uprzedniego uzgodnienia tego z Organizatorem będzie skutkowało usunięciem Wystawcy z terenu Festiwalu, bez zwrotu kosztów.
 4. Umieszczanie nazwy Festiwalu bądź jej części, jak również umieszczanie logo Festiwalu bądź jego części na sprzedawanych produktach nie jest dopuszczalne bez zawarcia umowy z Organizatorem. Naruszenie tej zasady skutkować będzie natychmiastowym wyproszeniem Wystawcy z terenu Festiwalu oraz koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Organizatora.

§8 Przesyłki

 1. O wszystkich przesyłkach należy poinformować Organizatora drogą mailową.
 2. Przesyłki należy przesyłać na adres wskazany drogą mailową przez organizatora w terminie doręczenia od 29.07.2022 r.
 3. Organizator nie odpowiada za przesyłki Wystawcy przesłane na inny adres korespondencyjny niż wskazany przez Organizatora.
 4. Wystawca jest zobowiązany opisać wszystkie paczki tak aby nie było wątpliwości kto jest jej właścicielem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za paczki nieodebrane w terminie.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Powyższy Regulamin może ulec zmianie do dnia 07.07.2022 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Wystawców o zmianie Regulaminu.
 2. Wystawca może kierować wszelkie pytania drogą mailową na adres wystawcy@funcube.pl