Solo International Cosplay League 2023 Regulamin

REGULAMIN: KATEGORIA SOLO INTERNATIONAL COSPLAY LEAGUE 2022

Zasady ogólne

 1. Wszyscy Uczestnicy konkursu w dniu 23 września 2023 roku muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać Polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu w Polsce.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia w pełni gotowych Kostiumów podczas Rundy Jury w sobotę. Kolejność przedstawiania Kostiumów Uczestników przed Komisją Sędziowską zostanie ustalona przed konwentem i udostępniona Uczestnikom. Uczestnik musi być gotowy na 45 minut przed swoją turą wejścia na Rundę Jury. Uczestnicy muszą przestrzegać ustalonej kolejności w jakiej podchodzą do Rundy Jury – w wypadku spóźnień lub wejścia w terminie innego uczestnika, Kostium nie zostanie oceniony przez Komisję Sędziowską.
 3. Kostiumy muszą mieć swoje odwzorowanie w oficjalnym, komercyjnym materiale źródłowym oraz muszą posiadać oficjalny obrazek referencyjny przedstawiający w pełni całą postać (dostępne źródła to komiksy, książki manga i anime, filmy, seriale telewizyjne, musicale, gry) co oznacza, że projekt postaci nie może być wzorowany na fanowskich rysunkach (fan art). Postacie z krwi i kości (jak na przykład grający ich aktorzy z filmów, seriali, musicali, itp.) są dozwolone jedynie jeżeli postać ta pochodzi z oficjalnego źródła, filmy fanowskie są niedozwolone. Jedynym wyjątkiem źródła fanowskiego są projekty postaci od Japońskiego artysty Sakizô oraz ilustracje Hannah Alexander. Do konkursu nie będą dopuszczone również postaci o fanowsko zmienionej płci (genderbend) oraz ludzkie bazowane na formach zwierzęcych (gijinka), których projekty postaci nie pochodzą z oficjalnego źródła.
 4. Kostiumy, które uprzednio wygrały eliminacje krajowe do konkursów
  międzynarodowych lub zajęły miejsca w Finałach takich imprez jak European Cosplay Gathering, World Cosplay Summit, Yamato Cosplay Cup, EuroCospaly, Cosplay World Masters, Clara Cow Cosplay Cup, Magic International Cosplay Masters, Polymanga Global Easter Cosplay, GICOF Cosplay lub CCSS/CICAF nie mogą wziąć udziału w konkursie ICL.
 5. Możliwe jest wystąpienie w tym samym Kostiumie podczas Eliminacji jak i Finałów ICL, pod warunkiem, że Kostium spełnia wymagania regulaminu. Istotne jest jednak, że w przypadku remisu podczas Finałów, Komisja Sędziowska będzie przychylniej oceniać Kostiumy stworzone od zera na potrzeby Finałów. 
 6. czestnicy muszą być w stanie samodzielnie poruszać się po scenie bez pomocy osób trzecich – konkurs jest w pełni indywidualny. Podczas prezentacji swojego Kostiumu, Uczestnik powinien przyjąć wiele różnych póz tak aby jak najdokładniej pokazać swój Kostium Komisji Sędziowskiej oraz widowni.
 7. Występ Uczestnika na scenie może trwać maksymalnie 50 sekund, a podkład
  muzyczny do Występu zostanie wybrany przez organizatorów. Uczestnik nie może użyć swojej własnej muzyki do Występu ani też mówić lub śpiewać podczas przejścia po scenie. Mikrofony nie będą dostępne dla Uczestników.
 8. Absolutnie zabronione jest kończenie Kostiumu podczas pobytu w Hiszpanii. Jeżeli Uczestnik zostanie przyłapany na łamaniu tej zasady, organizatorzy mają obowiązek odjąć 50% punktów od finalnej oceny Kostiumu. Dozwolone są małe poprawki lub naprawy jeżeli Kostium został uszkodzony w trakcie podróży, jednak sam Kostiumu musi być ukończony przed przyjazdem do Hiszpanii.
 9. Efekty pirotechniczne są zakazane – prosimy o nie stosowanie ognia, iskier, dymu, sztucznych ogni prochowych oraz laserów. Uczestnik zobowiązany jest nie wrzucać niczego na ani nie zrzucać niczego ze sceny, która nie może być w żadnej sposób zniszczona lub stale zabrudzona podczas Występu Uczestnika. Dodatkowo zabrania się wprowadzania zwierząt oraz użycia płynów i szkła (również sztucznego czy cukrowego) na scenie.
 10. Kategorycznie zabronione jest użycie prawdziwej broni. Imitacje broni palnej zobowiązane są posiadać specjalne oznaczenia, takie jak czerwona nakładka na lufę, aby oznaczyć replikę.
 11. Zabronione jest używanie tematycznie obraźliwych Kostiumów lub makijażu upodabniającego Uczestnika do innej rasy. International Cosplay League jest konkursem międzynarodowym, w którym udział biorą osoby z całego świata, łączącym wiele kultur i narodowości, dlatego przejawy rasizmu nie będą tolerowane.
 12. Zabrania się zeskakiwania ze sceny oraz zbliżenia się do Komisji Sędziowskiej lub publiczności podczas prezentacji. Uczestnik, który wykona podobny ruch zostanie zdyskwalifikowany.
 13. Uczestnicy kategorii solo podchodzą do Rundy Jury w czasie, gdy uczestnicy kategorii Duet przygotowują swoje rekwizyty i scenografię.
 14. Zabrania się wnoszenia zwierząt na scenę.
 15. Zabrania się zmiany Kostiumu na scenie podczas Występu. Kostium prezentowany podczas Rundy Jury oraz Występu musi być identyczny. Każdy Uczestnik może zaprezentować tylko jeden Kostium podczas konkursu.
 16. Uczestnik musi być w stanie wejść na scenę i poruszać się w swoim Kostiumie. Jeżeli Kostium jest nieprzystosowany do przejścia po scenie w podczas Występu, nie może on podejść do konkursu ICL.
 17. Uczestnik musi przestrzegać instrukcji podawanych przez organizację konkursu. Ignorowanie poleceń przed, po lub w trakcie konkursu może skutkować dyskwalifikacją z konkursu na dany rok jak i przyszłe edycje imprezy.
 18. Uczestnik biorąc udział w konkursie zezwala konwentom Ryucon oraz Japan Weekend na bezpłatne użycie ich wizerunku w formie zdjęć i nagrań wykonanych podczas konkursu bez obowiązku uiszczenia opłaty za użycie tych materiałów wobec cosplayerów lub fotografów. Zdjęcia i nagrania te będą wykorzystane do promocji konkursu podczas przyszłych edycji imprezy.
 19. Zasady zawarte w regulaminie mogą ulec zmianie do dnia konkursu ICL. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się z regulaminem.
 20. Uczestnik nie może wziąć udziału w eliminacjach konkursu ICL dwa lata pod rząd w tej samej kategorii. Dozwolona jest zmiana kategorii (przykładowo z solo na duo). Jeżeli Uczestnik zwycięży w konkursie ICL, zmuszony zostanie do odczekania dwóch kolejnych lat przed możliwością ponownego wzięcia udziału w eliminacjach.

Oficjalne kryteria Komisji Sędziowskiej podczas International Cosplay League

 1. Komisja Sędziowska nie może śledzić procesu tworzenia Kostiumu w mediach
  społecznościowych. Jeżeli to jednak nastąpi, to informacje zdobyte w ten sposób nie mogą zostać użyte podczas oceny Kostiumu. Komisja Sędziowska dokonuje oceny jedynie tego, co zostanie jej przedstawione podczas Rundy Jury (zaprezentowany Kostium i stylizacja, oraz książka progresowa).
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wzięcia udziału w Rundzie Jury przed prezentacją sceniczną podczas Występu. Na Rundzie Jury Uczestnik musi przedstawić książkę progresową składającą się z od 4 do 8 kartek pokazujących proces tworzenia Kostiumu. Zezwala się na użycie każdej strony kartki w książce, co daje od 8 do 16 stron. Książka ta powinna być w języku angielskim. Okładka powinna zawierać obrazek referencyjny postaci oraz jej nazwę, pseudonim Uczestnika oraz kraj, z którego pochodzi Uczestnik. Okładka nie wlicza się do dozwolonego limitu stron. Książka ta jest wymagana podczas Rundy Jury. Uczestnik, który nie zaprezentuje książki progresowej na Rundzie Jury zostanie zdyskwalifikowany. Książka powinna być wydrukowana w kolorze i zbindowana (mechanicznie lub ręcznie). Może również zawierać próbki materiałów czy farb.
 3. Komisja Sędziowska nie będzie debatowała nad konkursem lub Uczestnikami przed i po odbytym konkursie. Uczestnicy nie mogą kontaktować się z Komisją Sędziowską na temat konkursu, Organizacja zostanie poinformowana o wszelkich próbach kontaktu i wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Uczestnik może natomiast poprosić o ogólne rady na przyszłe konkursy, nie mogą one jednak dotyczyć ostatniego Występu. Komisja Sędziowska nie może rozmawiać z Uczestnikami na temat procesu wybierania zwycięzcy, ale mogą udzielić ogólnych porad na przyszłe Występy Uczestnika.
 4. Decyzja Komisji Sędziowskiej jest niepodważalna

Kostiumy

Kostiumy będą oceniane wyłącznie na podstawie wykonania technicznego i podobieństwa do grafiki referencyjnej postaci. Aktorstwo nie będzie oceniane przez sędziów – jednak zaleca się do zastosowania go na scenie dla osiągnięcia lepszej jakości fotografii i nagrań wideo z Występu

 1. Jakość Kostiumu zostanie oceniona całościowo. Oznacza to, że niektóre elementy Kostiumu nie powinny być drastycznie gorszej jakości niż pozostałe – obniży to ogólny odbiór Kostiumu. Części Kostiumu nie będą oceniane osobno, ponieważ tworzą one spójną całość, która zostanie sprawdzona przez Komisję Sędziowską.
 2. Komisja Sędziowska zwróci szczególną uwagę na różnorodność użytych technik i materiałów, tak długo jak dzięki nim uzyska się lepszy efekt.  pod uwagę historii Uczestnika ani tego jak wymagający był dla Uczestnika wybrany projekt. Oceniany będzie efekt końcowy prezentowany na Rundzie Jury.
 3. Dozwolone jest użycie zaawansowanych technik krawieckich. Szycie ręczne lub
  haftowanie ręczne nie będzie ocenianie lepiej, jeżeli efekt będzie gorszy od tego jaki uzyskano by przy użyciu maszyn. Jeżeli część Kostiumu stworzona przy użyciu maszyn jak i części stworzone ręcznie będą podobnej jakości, Komisja Sędziowska doceni te, które wymagały więcej pracy.
 4. Użycie hafciarek przemysłowych jest dozwolone jedynie w przypadku gdy wzór jest zaprojektowany przez Uczestnika co musi być zawarte w książce progresowej. Jeżeli wzór nie został zaprojektowany przez Uczestnika, zastosowana będzie zasada z rozdziału 3 podpunkt 7.
 5. Użycie drukarki 3D jest dozwolone jedynie w przypadku gdy model 3D został zaprojektowany przez Uczestnika i musi być udokumentowany w książce progresowej. Jeżeli model 3D nie został zaprojektowany przez Uczestnika, zastosowana będzie zasada numer 7 poniższego akapitu.
 6. Dobór materiałów pasujących do epoki lub świata z jakiego pochodzi postać będzie dodatkowo punktowany. Przykładowo, jeżeli postać pochodzi ze średniowiecza, dobranie tkaniny realnie pasującej do danej epoki zapewni lepszą ocenę. Wybranie drastycznie różnego materiału od tego jaki pasuje do postaci, bez podania uzasadnionej przyczyny, będzie skutkował utratą punktów. 
 7. Kostium musi być własnoręcznie wykonany przez Uczestnika konkursu w 90-100%. Pozostałe 10 % może zawierać elementy kupne i przerobione przez uczestnika. Jeżeli uczestnik otrzymał jakąkolwiek pomoc przy tworzeniu Kostiumu, powinno to być zgłoszone na Rundzie Jury tak aby Komisja Sędziowska mogła adekwatnie ocenić pracę uczestnika. Zatajenie tej informacji przed Komisją Sędziowską skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją Uczestnika z konkursu oraz będzie brane pod uwagę przy zgłoszeniach do kolejnych edycji konkursu.
 8. Kostium będzie porównywany do obrazka referencyjnego postaci, przy czym Komisja Sędziowska nie będzie brała pod uwagę cech fizycznych uczestników.
 9. Charakteryzacja Uczestnika oraz stylizacja peruki musi zostać wykonana przez Uczestnika samodzielnie i będzie oceniana przez Komisję Sędziowską.
 10. Oceniane jest wykonanie Kostiumu. Wizualnie prosty, lecz perfekcyjnie wykonany Kostium będzie oceniany lepiej niż wielki i wizualnie skomplikowany Kostium, którego wykonanie będzie odbiegać od przedstawionych obrazków referencyjnych.